Blanton / Army Navy Mandolin (Sunburst) / Brand-New