Blanton / Army Navy Mandolin (Cherry Sunburst) / Brand-New